Zgłoszenie do VI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych Do Hymnu

0%
 • 1. Pełna nazwa szkoły: *

 • 2. Dane teleadresowe szkoły: *

 • 3. Liczba uczniów szkoły: *

  Na dzień wypełniania niniejszego zgłoszenia. Liczba uczniów zostanie uaktualniona przez dyrektora szkoły w dniu przesłuchania konkursowego w załączniku nr 1 (Oświadczenie, pkt. 3 i 4 AKTUALNE DANE).
 • 4. Dane kontaktowe dyrektora szkoły: *

 • 5. Dane kontaktowe nauczyciela prowadzącego prezentację szkoły: *

 • 6. Czy szkoła brała udział w rekrutacji do V edycji konkursu DO HYMNU w 2022 roku, ale nie została zakwalifikowana? *

 • 7. Czy szkoła brała udział w rekrutacji do V edycji konkursu DO HYMNU w 2022 roku, ale nie została przesłuchana? *

 • 8. Czy szkoła brała udział w rekrutacji do IV edycji konkursu DO HYMNU w 2022 roku i zrezygnowała z udziału w Konkursie? *

 • 9. Czy jest nauczyciel/ka jest zainteresowany/-a wzięciem udziału w warsztatach edukacyjnych dla nauczycieli przygotowujących prezentacje, które odbędą się w Bydgoszczy w dniach 09-10 września 2023? *

  Koszty udziału w warsztatach (dojazd, wyżywienie, wykłady) są pokrywane przez Organizatora.
 • 10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *

 • 11. Regulamin Konkursu *

 • 12. Klauzula informacyjna *

  Klauzula informacyjna do formularza zgłoszeniowego
  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach konkursu jest Narodowe Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 13 (kod pocztowy: 01-231), tel: 22 21 00 100
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Narodowym Centrum Kultury możliwy jest pod adresem email iod@nck.pl Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy udzielanie informacji na temat organizowanych konkursów.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, a także w działalności edukacyjno-informacyjnej na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO , a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami RODO.
  4. Odbiorcami danych osobowych kandydata/kandydatki będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).
  5. Osoby, których dane osobowe będziemy przetwarzali, mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO
  6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych kandydata/kandydatki odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje mu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do organizacji i przeprowadzenia konkursu.
  9. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w pracy konkursowej w sposób zautomatyzowany.

Ładowanie
Ładowanie...